Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
we Włocławku

„AKTYWNA INTEGRACJA – PROJEKT SYSTEMOWY MOPR WŁOCŁAWEK”.

Od 1 stycznia 2012 do 31 grudnia 2013 r. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie we Włocławku w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej, realizuje Projekt „Aktywna Integracja – Projekt Systemowy MOPR Włocławek”.

Rolę Instytucji Wdrażającej pełni Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu, funkcje Instytucji Pośredniczącej dla woj. kujawsko – pomorskiego sprawuje Urząd Marszałkowski woj. kujawsko – pomorskiego.

Koszt ogólny projektu: 4 397 367, 62 zł,
w tym:
  • dotacja rozwojowa - 3 935 644,02 zł
  • wkład własny - 461 723,60 zł

CEL PROJEKTU
Głównym celem projektu jest rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji wśród 1068 osób zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz ich otoczenia z teranu miasta Włocławek w okresie styczeń 2012r. - grudzień 2013r.

Cele szczegółowe:
1)Podwyższenie kompetencji i umiejętności społecznych u 1068 os.,
2)Podwyższenie poziomu kluczowych kompetencji zawodowych, motywacji do pracy oraz świadomości uczestników  w zakresie ich potencjału zawodowego,
3)wzrost upowszechnienia instrumentów Aktywnej Integracji i pracy socjalnej na terenie miasta Włocławek.
 
Poprzez realizację założonych celów oraz przewidzianych działań Projekt przyczyni się do eliminacji barier, z jakimi spotykają się beneficjenci.

UCZESTNICY
Działaniami projektu w 2012 i 2013 roku objętych zostanie 1068 osób, w tym 692 osoby bezrobotne i nieaktywne zawodowo, 224 osoby niepełnosprawne, w tym 24 osoby z zaburzeniami psychicznymi, 92 osoby opuszczające rodziny zastępcze i placówki opiekuńczo - wychowawcze, 60 osób z rodzin wielodzietnych oraz samotnie wychowujących dzieci.

Uczestnikiem projektu może być osoba, która w dniu podpisania Deklaracji uczestnictwa zgłasza dobrowolnie chęć udziału w nim oraz:
  • korzysta z pomocy MOPR,
  • jest w wieku aktywności zawodowej (15-64 lata),
  • charakteryzuje się deficytem kluczowych kompetencji psycho - społecznych oraz zawodowych a w wypadku osób niepełnosprawnych posiada ważne orzeczenie o niepełnosprawności, stopniu niepełnosprawności lub równoważne.
 
Szczegółowe zasady rekrutacji oraz uczestnictwa w Projekcie określa
Regulamin uczestnictwa w projekcie.