Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
we Włocławku

     Projekt pt. „ Czas na zmiany” skierowany jest do 12 osób z rodzin zaniedbanych  i niewydolnych wychowawczo, korzystających z pomocy społecznej.
     Głównym założeniem programu jest idea współdziałania z jednostkami społecznie niedostosowanymi. Wykwalifikowani specjaliści w ciągu pół roku trwania projektu będą dążyli do podniesienia poziomu wydolności rodzin w sprawach opiekuńczo – wychowawczych oraz w zakresie  prowadzenia gospodarstwa domowego. Ponadto, liczymy że poprzez wspólne poszukiwanie rozwiązań i towarzyszenie naszym podopiecznym w trudnościach dnia codziennego wyzwolimy w nich motywacje do pozytywnych zmian, podniesienia swoich kwalifikacji zawodowych, czego rezultatem będzie prawidłowe wypełnianie ról społecznych.
     Nasz projekt to coś więcej niż tylko sztywne trzymanie się wytycznych wynikających   z kolejnych podpunktów planu, to przede wszystkim działania środowiskowe mające na uwadze integracje grupy oraz zajęcia edukacyjne, sportowe, kulturalne, zmierzające do ukazania atrakcyjnych form spędzania czasu wolnego z rodziną. Wszystko po to, aby uświadomić osobom biorącym udział w projekcie, że rodzina jest dla jednostki grupą podstawową, czyli taką gdzie członkowie pozostają ze sobą w bliskim kontakcie i wzajemnie ze sobą współdziałają. Rodzice zaś są pierwszymi i najbardziej wpływowymi nauczycielami swych dzieci, dlatego też w procesie wychowania odgrywają pierwszorzędną rolę.
     Niosąc wsparcie oraz pomoc ludziom najbardziej potrzebującym, damy im nadzieje na lepsze jutro, stworzymy perspektywy rozwoju na bliższą i dalszą przyszłość.

Opracowała: Anna Gerc-Gruszczyńska