Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
we Włocławku

     Dział Rehabilitacji Zawodowej i Społecznej Osób Niepełnosprawnych w dniu 13.02.2012r. rozpoczął realizację zajęć w ramach Projektu „Aktywna Integracja – Projekt Systemowy MOPR Włocławek.

     Projekt trwać będzie do dnia 31.12.2012r. Wsparcie skierowane jest do 100 osób niepełnosprawnych, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej, niepracujących w wieku aktywności zawodowej (15 -64 lata).
Niepełnosprawność jest jednym z poważniejszych współczesnych problemów społecznych.
Jego znaczenie wynika z rozmiarów i powszechności występowania a także z konsekwencji, jakie wywołuje w sensie indywidualnym i społecznym. Istniejące bariery, między innymi zdrowotne, kulturowe, techniczne i społeczne uniemożliwiają osobom niepełnosprawnym samodzielność i niezależność ekonomiczną prowadząc w konsekwencji do izolacji społecznej i wycofania się z życia społecznego. Celem projektu jest pomoc w odbudowywaniu i podtrzymaniu umiejętności uczestnictwa w życiu lokalnym, pełnieniu ról społecznych. Realizacja projektu przyczyni się do wzmocnienia procesów integracji społecznej oraz ograniczenia negatywnych skutków wykluczenia społecznego.
 
Osiągnięcie celów realizowane będzie poprzez objęcie uczestnika projektu Instrumentami Aktywnej Integracji, takim jak:
1. Instrumenty Aktywizacji Społecznej:
  • udział w zajęciach: obsługi komputera, poradnictwa prawnego, poradnictwa psychologicznego oraz ratownictwa przedmedycznego.
  • udział w treningu kulinarnym,
  • udział w warsztatach: terapii zajęciowej, autoprezentacji z elementami wizażu,
  • udział w zajęciach o charakterze środowiskowym, w tym: integracyjnych, kulturalnych, turystycznych.
2. Instrument Aktywizacji Zawodowej:
  • udział w zajęciach: poradnictwa i wsparcia grupowego w zakresie podnoszenia umiejętności zawodowych.
3. Instrumenty Aktywizacji Zdrowotnej:
  • udział w turnusie rehabilitacyjnym,
  • udział w zespole ćwiczeń fizycznych usprawniających psychoruchowo: warsztaty taneczne
    i usprawniające.
 
Wsparcie w ramach projektu obejmuje grupy:
GW 33, GW 34, GW 35, GW 36,GW 37, GW 38, GW 39,GW 40, GW 41, GW 42.
 
     Od początku realizacji projektu odbywają się zajęcia z obsługi komputera, warsztaty terapii zajęciowej, warsztaty taneczne w Akademii Tańca, zajęcia obejmujące grupowe poradnictwo prawne i psychologiczne.
Uczestnicy projektu poszerzają swoją wiedzę na temat racjonalnego żywienia podczas treningu kulinarnego a podczas warsztatów autoprezentacji z elementami wizażu uczą się jak zadbać o własny wizerunek.
Grupy wsparcia GW 33, GW 34, GW 36, GW 38, GW 42 zapoznają się dodatkowo z zasadami udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej podczas zajęć z zakresu ratownictwa przedmedycznego. Wszystkie grupy spotykają się dwa razy w miesiącu z organizatorem grupy wsparcia. Podczas tych spotkań uczestnicy mogą podzielić się swoimi uwagami na temat przebiegu realizacji projektu oraz otrzymać odpowiedzi na nurtujące ich pytania.
     W ramach działań o charakterze środowiskowym wszystkie grupy objęte wsparciem uczestniczyły w koncercie Eleni, który odbył się w Pałacu Bursztynowym we Włocławku, w spotkaniu integracyjnym oraz w pikniku integracyjnym.
W czerwcu uczestnicy projektu odwiedzili Centrum Nauki Kopernik w Warszawie oraz Planetarium.
 
  
Opracowała: Aleksandra Michalak i Ewa Ziółkowska