Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
we Włocławku

     Klub Samopomocowy to placówka,  której głównym celem jest przeciwdziałanie zjawisku wykluczenia społecznego przez aktywizację mieszkańców Miasta Włocławek, w wieku aktywności zawodowej korzystających z pomocy społecznej, w szczególności osób borykających się z problemami życia codziennego (bezrobocie, izolacja, osamotnienie), dążąc do ich wzmocnienia i usamodzielnienia.

     W ramach projektu w Klubie Samopomocowym udział weźmie 408 osób (po 204 osoby w 2012 i 2013 roku). Dla uczestników Klubu zorganizowane zostanie: wsparcie asystenta rodziny, asystenta osoby niepełnosprawnej, konsultanta rodzinnego, brokera edukacyjnego, poradnictwo i wsparcie grupowe w zakresie podnoszenia umiejętności zawodowych, poradnictwo pedagogiczne, trening budżetowy, zajęcia z obsługi komputera i inne. Powyższe wsparcie będzie dostosowane do problemów uczestników projektu, które utrudniają pełne uczestnictwo w życiu społecznym, takie jak m.in.: samotne rodzicielstwo, wielodzietność (troje i więcej dzieci), bezrobocie i brak aktywności zawodowej (w tym skierowane do młodzieży do 24 lat oraz osób powyżej 45 roku życia).
 
     Działania w ramach Klubu skupione będą na przeciwdziałaniu bierności i wykluczeniu społecznemu uczestników projektu, podwyższeniu kompetencji i umiejętności społecznych oraz  poziomu kluczowych kompetencji zawodowych, motywacji do pracy oraz świadomości uczestników w zakresie ich potencjału zawodowego, a także zmianie świadomości, nabyciu umiejętności dążenia do wytyczonych celów, poszerzaniu wiedzy o problemie, podniesieniu odporności psychicznej oraz przełamaniu problemu izolacji społecznej.
 
     Dla uczestników Klubu zapewnione zostaną ponadto: dyżury specjalistów (prawnik, psycholog, terapeuta, doradca zawodowy, pedagog, pośrednik pracy, coach) kafejka internetowa, opieka nad dziećmi (powyżej 3 roku życia) oraz środowiskowe działania aktywizacyjne.
 
     Powyższe wsparcie uzupełnione zostanie o możliwość udział uczestników Klubu w grupach wsparcia. Ich głównym celem jest integracja osób o podobnych trudnościach i problemach życiowych, poprzez wzajemne wsparcie emocjonalne, doskonalenie wewnętrzne uczestników, a w razie potrzeby wsparcie konkretnych specjalistów.

 
Aktualności na temat działalności klubu dostępne są na stronie      http://www.zenit-efs.pl/klub/