Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
we Włocławku

       W dniu 15.11.2012r. odbyło się uroczyste zakończenie realizowanego przez Panią Annę Gerc – Gruszczyńską projektu „CZAS NA ZMIANY” skierowanego do bezrobotnych kobiet objętych pomocą społeczną z Osiedla Zazamcze.
       Uczestniczki otrzymały zaświadczenia o uczestnictwie w grupie wsparcia w ramach Projektu „AKTYWNA INTEGRACJA – PROJEKT SYSTEMOWY MOPR WŁOCŁAWEK”.
Przy słodkim poczęstunku Panie  zabawiał muzyk Pan Bogdan Palak, który przygotował specjalne utwory z dedykacja dla każdej z nich.
       Projekt „CZAS NA ZMIANY” trwał 6 miesięcy i zakończył się sukcesem. Wszystkie uczestniczki (12 kobiet) skorzystały z porad specjalistów przewidzianych w Projekcie działań. W trakcie szkoleń wszystkie panie mogły liczyć na pomoc i wsparcie Pani Eweliny Zaleskiej - asystenta rodziny, zarówno w sferze zawodowej, osobistej jak i rodzinnej. Przewidziane przed rozpoczęciem Projektu cele i założenia zostały w pełni zrealizowane.
       Zaktywizowano i podniesiono umiejętności społeczno – zawodowe u wszystkich 12 kobiet, niewydolnych w sprawach opiekuńczo – wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zagrożonych wykluczeniem społecznym. Wzajemne wsparcie emocjonalne, doskonalenie wewnętrzne, a także – wyposażenie w odpowiednią wiedzę i umiejętności z zakresu aktywnych form integracji umożliwiło wyzwolenie motywacji do pozytywnych zmian i prawidłowego wypełniania ról społecznych. Znacznie wzrosła u uczestniczek świadomość własnej wartości, zdolności komunikacyjne, a tym samym kompetencje społeczne. Potrafią lepiej radzić sobie w sytuacjach trudnych, konfliktowych oraz ze stresem. Wiele z Pań rozwinęło w sobie nieuświadomione dotąd zdolności z zakresu form twórczych i dodatkowe zainteresowania.
       Udział w Projekcie zaowocował również potrzebą przynależności do grupy, chęcią dzielenia się swoimi problemami, ale przede wszystkim uczestniczki nabyły wiele praktycznych informacji i umiejętności takich jak wiedza na temat rynku pracy, próba realizacji swoich planów zawodowych oraz przygotowanie dokumentów aplikacyjnych.
       Na szczególną uwagę zasługuje fakt, iż dwie uczestniczki podjęły po zakończeniu projektu pracę zawodową, trzy panie zostały zmotywowane do kontynuacji nauki w szkole, trzy kolejne aktywnie zaangażowały się w organizowane kursy zawodowe, natomiast większość kobiet już w trakcie trwania projektu szukało i podejmowało prace sezonowe.
 

Opracowała: Anna Gerc- Gruszczyńska