Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
we Włocławku

       W dniu 14 grudnia bieżącego roku w restauracji ,,Złota Podkowa” we Włocławku odbyło się spotkanie kończące udział osób niepełnosprawnych w kolejnej, 5 już edycji projektu ,,Aktywna Integracja – Projekt Systemowy MOPR Włocławek”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i rozpowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.
       W tym dniu uczestnicy projektu tworzący 10 grup wsparcia oznaczonych numerami od 33 do 42 mieli okazję do wspólnego z realizatorami projektu, wykładowcami oraz przedstawicielami dyrekcji MOPR, podsumowania swojego udziału w trwających 11 miesięcy działaniach realizowanych w ramach projektu.
Szczególna atmosfera, którą tworzyli uczestnicy spotkania oraz jego oprawa artystyczno-muzyczna nadały imprezie wyjątkowo uroczysty charakter. W części oficjalnej rozpoczynającej spotkanie Koordynator projektu do spraw osób niepełnosprawnych Pani Małgorzata Markiewicz, po przywitaniu obecnych, przypomniała zasady projektu oraz zakres zrealizowanych działań, do których należały:

1. w ramach Instrumentów Aktywizacji Społecznej:
  • udział w zajęciach: obsługi komputera, poradnictwa prawnego, poradnictwa psychologicznego oraz ratownictwa przedmedycznego,
  • udział w treningu kulinarnym,
  • udział w warsztatach: terapii zajęciowej, autoprezentacji z elementami wizażu,
  • udział w zajęciach o charakterze środowiskowym, w tym: integracyjnych, kulturalnych, turystycznych.
2. w ramach Instrumentów Aktywizacji Zawodowej:
  • udział w zajęciach: poradnictwa i wsparcia grupowego w zakresie podnoszenia umiejętności zawodowych.
3. w ramach Instrumentów Aktywizacji Zdrowotnej:
  • udział w turnusie rehabilitacyjnym,
  • udział w zespole ćwiczeń fizycznych usprawniających psychoruchowo: warsztaty taneczne i usprawniające w basenie.
       Pani Koordynator dokonała także analizy i oceny zaangażowania uczestników. Podana liczba 96 osób, które zakończyły pomyślnie udział w projekcie w stosunku do 100 osób rozpoczynających projekt świadczy jednoznacznie o sukcesie zarówno beneficjentów projektu jak i jego realizatorów, w tym również wykładowców i trenerów prowadzących poszczególne zajęcia i warsztaty.
       Zastępca Dyrektora MOPR Pani Mariola Jarzembowska odczytała list gratulacyjny skierowany  do uczestników przez nieobecną na spotkaniu Panią Dyrektor MOPR Edytę Wiśniewską. Głos zabrała również zastępca Dyrektora Pani Łucja Pawlaczyk, która serdecznie podziękowała wszystkim uczestnikom i osobom pracującym przy realizacji projektu za ich zaangażowanie i owocną pracę, pogratulowała osiągnięcia sukcesu oraz złożyła życzenia pomyślności w dalszym życiu wyrażając jednocześnie nadzieję, że uczestnicy projektu będą utrzymywali kontakty z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie. Kończąc część oficjalną spotkania realizatorzy projektu wręczyli beneficjentom zaświadczenia dokumentujące ich udział w projekcie.
       Przedstawiciele uczestników projektu ze swej strony, złożyli podziękowania realizatorom i wykładowcom za ich pracę oraz wyrazili zadowolenie z jej efektów. Wielu uczestników deklarowało chęć udziału w przyszłości w podobnych przedsięwzięciach.
       Po zakończeniu części oficjalnej uczestnicy spotkania mogli wziąć udział w zabawie tanecznej prowadzonej przez instruktora tańca towarzyskiego pana Tomasza Wnukiewicza znanego uczestnikom z prowadzonych przez niego warsztatów tanecznych, będących jednym z działań projektu. Zabawa taneczna była okazją do zaprezentowania przez uczestników projektu zdobytych umiejętności tanecznych oraz savoir-vivreu towarzyskiego. Zwieńczeniem zabawy był wybór Królowej i Króla Sali. W tej części spotkania nie obyło się również bez przyjacielskich rozmów, pogaduszek i żartów. Obrazowały one więzi pomiędzy uczestnikami jakie zawiązały się w trakcie realizacji projektu.
 

Opracowała: Aleksandra Michalak