Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
we Włocławku

Dział Rehabilitacji Zawodowej i Społecznej Osób Niepełnosprawnych w dniu 21.01.2013r. rozpoczął realizację zajęć w ramach” Projektu Aktywna Integracja – Projekt Systemowy MOPR Włocławek”.

Projekt trwać będzie do 30.11.2013 r. Wsparcie skierowane jest do 100 osób niepełnosprawnych, korzystających z pomocy społecznej, niepracujących, w wieku aktywności zawodowej.

Celem projektu jest rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji oraz podwyższanie kompetencji i umiejętności społeczno-zawodowych wśród uczestników. Jego realizacja przyczyni się do wzmocnienia procesów integracji społecznej, ograniczenia negatywnych skutków wykluczenia społecznego, pomocy w odbudowaniu umiejętności uczestniczenia w życiu lokalnym i pełnieniu ról społecznych oraz pobudzenia aspiracji życiowych i budowania wiary we własne możliwości.

Osiągniecie celów realizowane będzie poprzez objęcie uczestników projektu Instrumentami Aktywnej Integracji, takimi jak:

Instrumenty Aktywizacji Społecznej:
  • udział w zajęciach: obsługi komputera, poradnictwa prawnego, poradnictwa psychologicznego oraz ratownictwa przedmedycznego,
  • udział w treningu kulinarnym,
  • udział w warsztatach: terapii zajęciowej, autoprezentacji z elementami wizażu,
  • udział w zajęciach o charakterze środowiskowym, w tym integracyjnym, kulturalnym, turystycznym.
 
Instrument Aktywizacji Zawodowej:
  • udział w zajęciach poradnictwa i wsparcia grupowego w zakresie podnoszenia umiejętności zawodowych
 
Instrumenty Aktywizacji Zdrowotnej
  • udział w turnusie rehabilitacyjnym,
  • udział w zespole ćwiczeń fizycznych, usprawniających psychoruchowo: warsztaty taneczne i usprawniające w basenie.
 
W ramach projektu, wsparciem w zakresie powyższych instrumentów objętych jest 10 grup: od nr 43 do nr 52.
Wraz z początkiem realizacji projektu odbywają się zajęcia w zakresie podnoszenia umiejętności zawodowych z doradcą zawodowym, podnoszenia kompetencji społecznych  z psychologiem, poradnictwo prawne, trening kulinarny, zajęcia z obsługi komputera. Uczestnicy w ramach  powyższych zajęć poszerzają swoja wiedzę miedzy innymi na temat: metod i form poszukiwania pracy, sposobów radzenia sobie ze stresem, zasad racjonalnego i zdrowego żywienia, sposobów wykorzystania Internetu w życiu itp. W lutym rozpoczynają się także zajęcia usprawniające w basenie, które podniosą sprawność fizyczną i kondycję uczestników. Uczestnicy spotykają się także, w każdym miesiącu z organizatorami grup wsparcia. Celem tych spotkań jest monitoring prawidłowości realizowanych umów zawartych z uczestnikami i współpraca z nimi w zakresie rozwiązywania bieżących problemów.
W ramach działań o charakterze środowiskowym wszystkie grupy objęte wsparciem uczestniczyły w spotkaniu integracyjnym w restauracji „Gościniec”. Spotkanie było okazją do lepszego poznania się, prowadzenia rozmów i zacieśniania więzi.
 
 
Opracowała: Małgorzata Markiewicz