Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
we Włocławku

W roku 2013 zaplanowano działalność 17 Grup w ramach Klubu Samopomocowego dla:
  • samotnych rodziców, których celem jest poprawa relacji między członkami rodziny niepełnej, wzmocnienie kondycji psychicznej rodziny niepełnej, zwiększenie szans rozwojowych dzieci i młodzieży z rodzin niepełnych, podniesienie samooceny samotnego rodzica, nabycie umiejętności kreowania pozytywnego wizerunku dziecka, wspierania jego rozwoju przez samotnego rodzica, odkrycie własnego JA, budowanie poczucia własnej wartości i wykorzystanie potencjału w budowaniu prawidłowych relacji z dziećmi, poznanie zasad efektywnej komunikacji w relacjach rodzinnych, nabycie umiejętności godzenia życia rodzinnego z zawodowym

Liczba grup: 2
Liczba osób: 24
Czas trwania: 4 miesiące

  • osób młodych, których celem jest przeciwdziałanie bierności, zwiększenie zdolności i aktywności młodych osób do samodzielnego poszukiwania pracy, nabycie umiejętności kreowania własnej kariery edukacyjnej i zawodowej, poprawa umiejętności racjonalnego gospodarowania środkami finansowymi oraz zwiększenie umiejętności prezentowania własnej osoby

Liczba grup: 3
Liczba osób: 36
Czas trwania: 4 miesiące  

  • osób bezrobotnych 45+ (tj. powyżej 45 roku życia), których celem jest przeciwdziałanie bierności, wzmocnienie kondycji psychicznej, zwiększenie wiedzy o wymaganiach rynku pracy i pracodawców, zwiększenie zdolności i aktywności osób 45+ do samodzielnego poszukiwania pracy, zapoznanie z nowoczesnymi formami poszukiwania pracy, zwiększenie umiejętności prezentowania własnej osoby, nabycie umiejętności przygotowania dokumentów aplikacyjnych

Liczba grup: 6
Liczba osób: 72
Czas trwania: 4 miesiące

  • osób doświadczających niepełnosprawności, których celem jest integracja społeczna osób niepełnosprawnych i ich otoczenia, wzmocnienie samooceny, zwiększenie aktywizacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych, wzmocnienie kondycji psychicznej, pomoc w wyjściu z izolacji i osamotnienia, nabycie umiejętności prezentowania własnej osoby i umiejętności zawodowych, nabycie umiejętności przygotowywania dokumentów aplikacyjnych

Liczba grup: 2
Liczba osób: 24
Czas trwania: 4 miesiące

  • osób bezrobotnych, których celem jest zwiększenie aktywności społeczno - zawodowej, zwiększenie wpływu na własne życie, zmianę stosunku do własnej sprawczości, podniesienie samooceny, zwiększenie umiejętności prowadzenia gospodarstwa domowego, zwiększenie umiejętności samodzielnego poszukiwania pracy

Liczba grup: 4
Liczba osób: 48
Czas trwania: 3 miesiące