Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
we Włocławku

       Klub Integracji Społecznej informuje, że w ramach Projektu „Aktywna Integracja – Projekt Systemowy MOPR Włocławek” w dniu 05 czerwca 2013 r. rozpoczęła zajęcia Grupa Wsparcia NR 53 pn. „Szkoła Rodzica”.
       Głównym celem projektu jest podniesienie kompetencji opiekuńczo – wychowawczych 12 osób samotnie wychowujących dzieci, niepracujących, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej, zagrożonych wykluczeniem społecznym - poprzez aktywne formy integracji społecznej w okresie 6 miesięcy.
 
Cele szczegółowe: 
  1. uzyskanie lepszych relacji i poprawa komunikacji w rodzinie poprzez zwiększenie kompetencji rodzicielskich i pełniejsze rozeznanie potrzeb i możliwości dzieci
  2. podjęcie inicjatywy i wzrost motywacji do zmiany swojej sytuacji życiowej
  3. wzrost samooceny, poczucia własnej wartości
  4. wzrost wewnętrznej integracji rodziny z przywróceniem należnych ról każdemu jej członków
  5. przyjęcie odpowiedzialności i konsekwencji swych zachowań
        Zakłada się, że uczestnictwo w projekcie przyczyni się do zwiększenia potencjału osobowościowego i szans na aktywne w sprawowanie funkcji opiekuńczo – wychowawczych przez uczestników projektu.
       Sukcesem będzie zmiana postaw osób sprawujących samotne rodzicielstwo, które z różnych powodów nie radziły sobie z wypełnianiem roli rodzica, polepszenie relacji i poprawa komunikacji w rodzinie poprzez zwiększenie kompetencji rodzicielskich i pełniejsze rozeznanie potrzeb i możliwości dzieci, wzrost świadomości uczestników poprzez edukację w przedmiocie norm prawnych i społecznych, podniesienie z zakresu zdrowego odżywiania i racjonalnego gospodarowania budżetem domowym, wzrost samooceny i poczucia własnej wartości uczestników. Uczestnicy objęci zostaną wsparciem grupowym i indywidualnym.
       W ramach projektu planuje się zorganizowanie 3 wyjścia o charakterze środowiskowym Organizacja tych działań będzie miała na celu zwiększenie dostępu do uczestnictwa w życiu społecznym oraz kulturalno-rozrywkowym.
 

Opracowała: Dorota Czmara