Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
we Włocławku

Informacja końcowa z realizacji projektu
„Aktywna Integracja – Projekt Systemowy MOPR Włocławek”
w latach 2008 – 2013


       Realizacja projektu odbyła się w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Ośrodki Pomocy Społecznej. Projekt współfinansowany był przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Koszt projektu ogółem przekroczył kwotę 10 mln zł.
 
       Odbiorcami projektu byli mieszkańcy Włocławka, w wieku aktywności zawodowej, korzystający ze wsparcia MOPR, charakteryzujący się deficytem kluczowych kompetencji psycho – społecznych oraz zawodowych, w tym m.in.: osoby niepełnosprawne, z zaburzeniami psychicznymi, młodzież opuszczająca placówki opiekuńczo – wychowawcze i rodziny zastępcze oraz osoby niepracujące.

       Działania projektu skierowane były do osób wymagających kompleksowego wsparcia o charakterze aktywizacyjnym, których celem było podwyższenie kompetencji i umiejętności społecznych, a także podwyższenie poziomu kluczowych kompetencji zawodowych, motywacji do pracy oraz świadomości uczestników w zakresie ich potencjału zawodowego. Podjęte działania miały na celu wyposażenie uczestników projektu w umiejętności niezbędne do samodzielnego i efektywnego poruszania się na rynku pracy, podniesienie motywacji do aktywności zawodowej i społecznej, zwiększenie poczucia własnej wartości i wiary we własne siły oraz nabycie umiejętności interpersonalnych, w tym w zakresie komunikacji.

       Realizacja projektu stworzyła możliwość aktywizacji beneficjentów pomocy społecznej poprzez szereg nowych, dotychczas nieprowadzonych działań jak szkolenia, warsztaty, konsultacje z psychologiem i doradcą zawodowym, zwiększając szansę na powrót na rynek pracy bezrobotnym i nieaktywnym zawodowo klientom Ośrodka.

Udział w projekcie w latach 2008 - 2013 wzięło ogółem 2 815 osób, zakończyło 2 620.