Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
we Włocławku

     Klub Wolontariusza Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie we Włocławku zaprasza osoby chętne do włączenia się w pracę na rzecz potrzebujących mieszkańców naszego miasta. Oferujemy szerokie możliwości prac wolontarystycznych, od pomocy dzieciom w nauce, poprzez pomoc osobom niepełnosprawnym, do działań skierowanych do osób starszych i samotnych.

     Praca z dziećmi to przede wszystkim włączenie się wolontariuszy w codzienne funkcjonowanie prowadzonych przez MOPR świetlic profilaktyczno-wychowawczych. Chętnie angażujemy wolontariuszy mogących pomóc wychowankom w odrabianiu zadanych lekcji, mających pomysł jak zagospodarować ich wolny czas, chcących być dla dzieci inspiracją i dobrym przykładem. Wolontariusze pracujący z dziećmi w świetlicach ściśle współpracują z etatowymi wychowawcami, znajdują się pod ich merytoryczną opieką, liczyć mogą na radę i wsparcie z ich strony.

     Wolontariat na rzecz osób niepełnosprawnych, jak również starszych i samotnych prowadzony przez Klub Wolontariusza MOPR,  polega na odwiedzaniu osób potrzebujących w ich miejscu zamieszkania, dotrzymaniu im towarzystwa i pomocy (w zależności od potrzeb) w codziennym funkcjonowaniu. Nie prowadzimy wolontariatu w zakresie usług pielęgniarsko-medycznych.

     Kandydat na wolontariusza wypełnia ankietę rekrutacyjną, na której oprócz danych osobowych, wskazuje kategorię osób, którym chciałby pomagać, a także krótko charakteryzuje swoje pasje i zainteresowania. Informacje te będą pomocne przy ustaleniu profilu jego dalszej pracy.  Pierwsza wizyta wolontariusza w placówce bądź u osoby potrzebującej wsparcia odbywa się przy udziale koordynatora Klubu Wolontariusza. W jego obecności strony ustalają zakres dalszej współpracy. Każdemu wolontariuszowi przysługują 2 tygodnie okresu próbnego: to czas by zorientować się, czy praca której się podjął zgodna jest z jego oczekiwaniami, czy się w niej odnajduje. Po upływie dwóch tygodni Dyrektor MOPR w imieniu ośrodka zawiera z wolontariuszem pisemne porozumienie na czas określony. Wolontariusz poinformowany zostaje o przysługujących mu prawach i obowiązkach. Na podstawie umowy na czas pracy objęty zostaje ubezpieczeniem NNW. Praca wolontariusza jest monitorowana przez koordynatora Klubu, w razie pojawiających się pytań i trudności wolontariusz może zwrócić się do koordynatora celem wyjaśnienia zaistniałych wątpliwości.

     W trakcie umowy, a także po jej zakończeniu, na życzenie wolontariusza wydawane jest zaświadczenie o wykonywanej pracy. Takie zaświadczenie przydać się może zarówno w szkole, na uczelni, jak i przy podjęciu pracy zarobkowej. Dla wolontariuszy zrzeszonych w Klubie organizowane są spotkania integracyjne, podczas których mają okazję zapoznać się ze sobą, wymienić doświadczeniami i zaplanować wspólne przedsięwzięcia.

     Zaangażowanie w Wolontariat, obok cennego doświadczenia pracy na rzecz innych, daje także szansę na sprawdzenie własnych możliwości i predyspozycji, na rozwijanie pasji i zainteresowań, na nowe znajomości i przyjaźnie.


Serdecznie zapraszamy do współpracy!

Klub Wolontariusza  2012

Wizyta przedstawicieli Flandrii

Klub Wolontariusza I -VI 2013

Działania w ramach Klubu Wolontariusza