Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
we Włocławku

„Aktywna Integracja - Projekt Systemowy MOPR Włocławek”
to projekt systemowy Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie we Włocławku, który realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII, Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji,  Poddziałanie  7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej. Projekt współfinansowany jest  przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
 
Celem projektu jest rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji wśród 521 osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenu Włocławka. W szczególności zaś, działania mające na celu:
- powrót do pełnienia ról społecznych,
- odbudowę i podtrzymanie umiejętności uczestnictwa w życiu społecznym,
- zwiększenie kwalifikacji zawodowych i zdobycie umiejętności umożliwiających ponowne wejście na rynek pracy,
- upowszechnienie pracy socjalnej na terenie miasta Włocławek.
 
Grupę docelową stanowi 521 osób z terenu Włocławka, korzystających z pomocy społecznej, które nie pracują i są w wieku aktywności zawodowej, w tym: 449 osób bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo, 60 osób niepełnosprawnych, 12 osób opuszczających rodziny zastępcze i placówki opiekuńczo – wychowawcze.
 
W ramach Projektu realizowane są następujące zadania:
Aktywna integracja obejmująca zawarcie kontraktów socjalnych, umów oraz Aneksów do Indywidualnych Planów Usamodzielniania, zawierających deklarację udziału w Projekcie.
Ze względu na zastosowanie różnych instrumentów Aktywnej Integracji uczestników Projektu podzielno na następujące grupy:
 
Moduł zawodowy – 118 os. bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo (3 mies.)
Przewiduje udział uczestników w kursach i szkoleniach podnoszących kompetencje i umiejętności umożliwiające aktywizację zawodową, poprzedzonych blokiem motywacyjnym obejmującym wsparcie psychologiczne, warsztaty z zakresu poradnictwa zawodowego, warsztaty autoprezentacji z elementami wizażu.
W związku z możliwością udziału w kursach, szkoleniach lub podjęcia zatrudnienia przewidziane jest skierowanie i sfinansowanie badań profilaktycznych lub specjalistycznych dla uczestników. Dodatkowo uczestnikom szkoleń zapewniona zostanie opieka nad dziećmi w trakcie trwania zajęć.
 
Grupy wsparcia - 256 os. bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo
Celem grup jest wzajemne wsparcie emocjonalne, doskonalenie wewnętrzne uczestników a także – wyposażenie w odpowiednią wiedzę i umiejętności. W ramach tych grup zorganizowane i finansowane będą m.in.:
-   poradnictwo i wsparcie grupowe w zakresie podnoszenia kompetencji społecznych,
-   poradnictwo i wsparcie grupowe w zakresie podnoszenia umiejętności zawodowych,
-   poradnictwo pedagogiczne,
-   poradnictwo prawne,
-   poradnictwo psychologiczne,
-   poradnictwo psychologa rodzinnego,
-   zajęcia z zakresu zdrowia publicznego,
-   zajęcia z zakresu przeciwdziałania przemocy,
-   zajęcia z zakresu rehabilitacji,
-   zajęcia z zakresu resocjalizacji,
-   zajęcia z zakresu ratownictwa przedmedycznego,
-   zajęcia psychoedukacyjne w obszarze profilaktyki uzależnień,
-   opracowanie Indywidualnego Planu Działania,
-   wsparcie psychologiczne,
-   warsztaty autoprezentacji z elementami wizażu,
-   zajęcia z obsługi komputera,
-   zajęcia z zakresu zdrowego żywienia,
-   organizacja działań o charakterze środowiskowym - w ramach tego działania sfinansowany będzie koszt działań o charakterze środowiskowym obejmującym spotkania o charakterze: integracyjnym, edukacyjnym, kulturalnym, sportowym i turystycznym. W ramach tych działań przewidywany jest zakup m.in.:
 • biletów do kina, teatru, itd.
 • usługi transportowe (wycieczki),
 • usługi gastronomiczne (pikniki),
 • ubezpieczenie uczestników wycieczek,
 • usługi sportowe (np. kręgle).
 Grupy wsparcia dla osób niepełnosprawnych – 60 os.
W ramach tych grup zorganizowane i finansowane są m.in.:
-   poradnictwo i wsparcie grupowe w zakresie podnoszenia umiejętności zawodowych,
-   poradnictwo psychologiczne,
-   poradnictwo prawne,
-   warsztaty terapii zajęciowej,
-   zajęcia z obsługi komputera,
-   zajęcia z zakresu ratownictwa przedmedycznego,
-   warsztaty taneczne,
-   trening aktywności ruchowej,
-   trening aktywności zawodowej,
-   trening komunikacji,
-   trening kulinarny,
-   organizacja działań o charakterze środowiskowym - w ramach tego działania sfinansowany będzie koszt działań o charakterze środowiskowym obejmującym spotkania o charakterze: integracyjnym, edukacyjnym, kulturalnym, sportowym i turystycznym. W ramach tych działań przewidywany jest zakup m.in.:
 • biletów do kina, teatru, itd.
 • usługi transportowe (wycieczki),
 • usługi gastronomiczne (pikniki),
 • ubezpieczenie uczestników wycieczek,
 • usługi sportowe (np. kręgle).
W ramach grupy działającej w Środowiskowym Domu Samopomocy sfinansowane zostanie doposażenie pracowni komputerowej – 4 zestawy komputerowe wraz z oprogramowaniem, router + montaż sieci komputerowej, 4 stoliki komputerowe, 1 drukarka laserowa monochromatyczna oraz pracowni kulinarnej – 2 kuchnie elektryczne, 1 kuchenka mikrofalowa, 1 czajnik, 1 lodówka.
Ponadto dla 48 osób niepełnosprawnych sfinansowany zostanie udział w turnusach rehabilitacyjnych. Program turnusów będzie zawierał elementy rehabilitacji zdrowotnej zgodnej z rodzajem schorzenia, zajęcia kulturalno – oświatowe, sportowo – rekreacyjne oraz inne wynikające ze specyfiki turnusu.
 
Grupa socjalizacyjna – 12 os. opuszczających rodziny zastępcze i placówki opiekuńczo – wychowawcze
Dla uczestników tej grupy organizowane jest:
-   poradnictwo i wsparcie grupowe w zakresie podnoszenia umiejętności zawodowych,
-   poradnictwo i wsparcie grupowe w zakresie podnoszenia kompetencji społecznych,
-   poradnictwo psychologiczne,
-   warsztaty autoprezentacji z elementami wizażu,
-   poradnictwo pedagogiczne,
-   zajęcia z zakresu przeciwdziałania przemocy,
-   organizacja działań o charakterze środowiskowym - w ramach tego działania sfinansowany będzie koszt działań o charakterze środowiskowym obejmującym spotkania o charakterze: integracyjnym, edukacyjnym, kulturalnym, sportowym i turystycznym. W ramach tych działań przewidywany jest zakup m.in.:
 • biletów do kina, teatru, itd.
 • usługi transportowe (wycieczki),
 • usługi gastronomiczne (pikniki),
 • ubezpieczenie uczestników wycieczek,
 • usługi sportowe (np. kręgle).
Programy Aktywności Lokalnej – 75 os.
Są to programy skierowane do osób zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz ich otoczenia.
Głównym celem wszystkich programów jest zwiększenie aktywności mieszkańców, w szczególności grup zagrożonych wykluczeniem społecznym we wszystkich obszarach życia społecznego, poprzez wprowadzenie i rozwój aktywnych form integracji społecznej z zastosowaniem działań o charakterze środowiskowym. Są to działania nastawione na integrację środowiska lokalnego, poprzez budowanie poczucia przynależności do danego miejsca i lokalnej grupy, a także na wzmocnienie rodziny i przygotowanie do samodzielnego podejmowania decyzji i działań w sytuacjach problemowych.
 
Klub Wolontariuszy
Dodatkowym instrumentem będzie działalność Klubu Wolontariuszy, który będzie skupiał osoby chętne do pomocy.
  
Uczestnikom projektu przyznawane są zasiłki celowe na zabezpieczenie niezbędnych potrzeb, umożliwiających uczestnictwo w projekcie - udzielane zgodnie z przepisami ustawy o pomocy społecznej. Dla osób biorących udział w Module zawodowym: 160,00 zł, natomiast dla pozostałych uczestników: 117,50 zł. Zasiłki stanowią wkład własny w ramach Projektu.
 
W wyniku realizacji projektu przewiduje się osiągnięcie następujących rezultatów: nabycie nowych kwalifikacji zawodowych, wzrost samooceny, poczucia własnej wartości, motywacji i aspiracji zawodowych, nabycie podstawowych umiejętności korzystania z technologii informatycznej oraz urządzeń biurowych, utrzymanie postawy abstynenckiej, nabycie umiejętności interpersonalnych, kompetencji społecznych.
Projekt realizowany jest w okresie od stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2011 r. Wartość projektu wynosi 2 177 857,15 zł. w tym: dotacja rozwojowa 1 949 182,15 zł., wkład własny 228 675,00 zł.

Szczegółowe zasady rekrutacji oraz uczestnictwa w Projekcie określa „Regulamin uczestnictwa w projekcie”.