Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
we Włocławku

„AKTYWNA INTEGRACJA – PROJEKT SYSTEMOWY MOPR WŁOCŁAWEK”.

Od 1 lutego do 31 grudnia 2010 r. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie we Włocławku w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej,  realizuje Projekt „Aktywna Integracja – Projekt Systemowy MOPR Włocławek”.

Rolę Instytucji Wdrażającej pełni Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu, funkcje Instytucji Pośredniczącej dla woj. kujawsko – pomorskiego sprawuje Urząd Marszałkowski woj. kujawsko – pomorskiego.

Koszt ogólny projektu: 2 082 000,00 zł,
w tym:
- dotacja rozwojowa – 1 863 390,00 zł
- wkład własny – 218 610,00 zł

CEL PROJEKTU
Głównym celem projektu jest rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji wśród osób zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz osób z ich otoczenia z terenu miasta Włocławek.

Cele szczegółowe:
1) odbudowa i podtrzymywanie umiejętności umożliwiających ponowne wejście na rynek pracy,
2) powrót do pełnienia ról społecznych,
3) zwiększenie kwalifikacji zawodowych i zdobycie umiejętności umożliwiających ponowne wejście na rynek pracy.
Poprzez realizację założonych celów oraz przewidzianych działań Projekt przyczyni się do eliminacji barier, z jakimi spotykają się beneficjenci.

UCZESTNICY
Działaniami projektu w 2010 r. objęte zostaną 555 osoby, w tym 48 osób niepełnosprawnych  i 20 osób opuszczających rodziny zastępcze oraz placówki opiekuńczo-wychowawcze z terenu Włocławka.
Osoby zamierzające przystąpić do projektu muszą spełniać łącznie trzy warunki:
- korzystać ze świadczeń pomocy społecznej,
- być w wieku aktywności zawodowej (15 - 64 lata),
- być osobą niezatrudnioną, zagrożoną wykluczeniem społecznym.

Szczegółowe zasady rekrutacji oraz uczestnictwa w Projekcie określa „Regulamin uczestnictwa w projekcie”.